Πρωτόκολλο κλεισίματος της χρηματικής διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτόκολλο κλεισίματος της χρηματικής διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Κλεισίματος της χρηματικής διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής

___________________________________________________________________________________________του οικονομ. έτους 2008 

            Σήμερα στις _________________, ημέρα _______________ και ώρα ___________ και στο Γραφείο του _______________________________________________________________________ η Σχολική Επιτροπή του                   ________________________________________ που αποτελείται από τους:

 

 1. _________________________________________________
 2. _________________________________________________
 3. _________________________________________________
 4. _________________________________________________
 5. _________________________________________________
 6. _________________________________________________
 7. _________________________________________________
 8. _________________________________________________
 9. _________________________________________________

 

ενεργήσαμε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1018655/283/214Α / 12-2-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, επιθεώρηση και έλεγχο της χρηματικής διαχείρισης και διαπιστώσαμε τα εξής:

 

Α' ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

 1. Τηρείται κανονικά το διπλότυπο αποδείξεων εισπράξεως, είναι αριθμημένο και θεωρημένο και αποτελείται από _______ φύλλα. Απ' αυτά έχουν εκδοθεί        ________ Αποδείξεις εισπράξεως (από 1 έως _________ ) και έχουν εισπραχθεί συνολικά:               ΕΥΡΩ ______________________
 2. Έχουν πληρωθεί με νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις)

ΕΥΡΩ ______________________

 1. Τηρείται κανονικά το βιβλίο εσόδων – εξόδων. Οι εγγραφές στο βιβλίο αυτό έχουν γίνει σύμφωνα με αποδείξεις εισπράξεως και τα παραστατικά στοιχεία πληρωμών.
 2. Έγιναν και κατατέθηκαν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων.

 

Β' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της ταμειακής διαχείρισης έχουν ως εξής:

Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης 2004         ΕΥΡΩ ______________________

Έσοδα από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005               ΕΥΡΩ ______________________

Γενικό σύνολο εσόδων              ΕΥΡΩ ______________________

Έξοδα από 1-1-2005 μέχρι 1-12-2005                  ΕΥΡΩ ______________________

Υπόλοιπο στις 31-12-2005         ΕΥΡΩ ______________________

Σύνολο                                     ΕΥΡΩ ______________________

Γ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

 1. Τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών πληρούν όλα τα στοιχεία της νομιμότητας.
 2. Από το ταμειακό υπόλοιπο της 31-12-2005 είναι κατατεθειμένο __________________________________ αριθ. βιβλιαρίου __________________________________ ΕΥΡΩ ______________________ και στα χέρια τ __________________________________ υπάρχουν ΕΥΡΩ ______________________
 3. Το βιβλίο εσόδων - εξόδων και το διπλότυπο εισπράξεων κλείστηκαν μετά την τελευταία εγγραφή. Ακολούθως θεωρήθηκαν και υπογράφτηκαν.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν σε, τρία (3) αντίγραφα από τα οποία ένα (1) στάλθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης. ένα (1) τοποθετήθηκε στον απολογισμό και το τρίτο κατατέθηκε στο Αρχείο της Σχολικής Επιτροπής.

Η Σχολική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος           Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γραμματέας                          Τα μέλη

 1. ___________________________________
 2. ___________________________________
 3. ___________________________________
 4. ___________________________________
 5. ___________________________________
 6. ___________________________________

 

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Τα υπογραφόμενα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ___________________________________________________________________________________________

 

Δηλώνουμε υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Νόμου για ψευδή δήλωση, ότι δεν έχουμε καμιά άλλη χρηματική διαχείριση πλην αυτής της Σχολικής Επιτροπής του ___________________________________________________________________________________________

 

 

Η Σχολική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος           Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γραμματέας                          Τα μέλη

 1. ___________________________________
 2. ___________________________________
 3. ___________________________________
 4. ___________________________________
 5. ___________________________________
 6. ___________________________________

 

Επικοινωνία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 
Τηλ. / Fax 2821046468
 
 
Μπουνιαλή 13-19 Εμπορικό κέντρο "Ερμής" Χανιά
T.K. 73134
AIzaSyADx8rnHUkLUWibRmWx-ISISFPAh0GlxnA