Ενημερωτικό σημείωμα Ν. Κληρονόμου, αιρετού ΠΥΣΠΕ (02/04/2017)

A

2-4-2017

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 29-3-2017, με ομόφωνη απόφαση έγινε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Γαύδου , λόγω διακοπής φοίτησης του μοναδικού μαθητή.

 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 30-3-2017 συζητήθηκαν δύο θέματα σημαντικά σχετικά με τις    αιτήσεις για μεταθέσεις-τοποθετήσεις  και την τελική επικύρωση του πίνακα.

 

• Σχετικά με τις ενστάσεις των μεταταγμένων ΠΕ19 από τη Β/θμια σε σχέση με τα μόριά τους, το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ,ότι δεν μπορεί να τις κάνει δεκτές κι αυτό γιατί:

1. Δεν υπήρχε  και δεν υπάρχει έως τώρα απόφαση ή οδηγία του υπουργείου που να συνηγορεί προς μία τέτοια κατεύθυνση.

2. Η εγκύκλιος των μεταθέσεων  βάσει της οποίας θα γίνουν οι τρέχουσες διαδικασίες(26587/Ε1/16-2-2017) αναφέρει ρητώς και παραπέμπει υποχρεωτικά στην 122329/Δι/4-9-13 σχετικά με τον τρόπο μετατροπής των μορίων της Β/θμιας στην Α/θμια, όπως δηλαδή έχουν υπολογιστεί τα μόρια. Το Υπουργείο αν και αναγκάστηκε να διορθώσει την μοριοδότηση σε δύο ενάγοντες που δικαιώθηκαν δικαστικά το Γενάρη του 2016 από το Διοικητικό Εφετείο Θασσαλονίκης, δεν φρόντισε έως τώρα να επιλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που επισημάνθηκε και καταγγέλθηκε και από τους δύο αιρετούς, αφήνοντας αμφισημίες και αμφισβητήσεις ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

 

• Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε το ΠΥΣΠΕ ήταν οι εκπρόθεσμες αιτήσεις συναδέλφων για μετάθεση-βελτίωση-τοποθέτηση τις οποίες δεν έκανε αποδεκτές με βάση:

1. Τις οδηγίες του Υπουργείου (2643/8-3-2017) οι οποίες αναφέρουν ότι:

 Η οριστικοποίηση της αίτησης από τον/την εκπ/κό σημαίνει τελική υποβολή της και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να προστίθενται ή να τροποποιούνται οι επιλογές των εκπ/κών.

 Δύνανται οι Δ/νσεις Εκπ/σης να καταχωρίζουν  στο σύστημα εκπρόθεσμα,αιτήσεις μετάθεσης αυστηρά στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) αδυναμίας υποβολής αίτησης από τους εκπ/κούς λόγω μη καταχώρησης της τελευταίας υπηρέτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν επέτρεπε το σύστημα υποβολή της αίτησης. Οι αιτήσεις καταχωρίζονται μόνο εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει καταχωρισθεί η τελευταία υπηρέτηση και έχει αποσταλεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων σχετικό αίτημα του εκπ/κού είτε μέσω του Online Συστήματος διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Δ/νση οργανικής του θέσης ή στην Κ.Υ του Υπουργείου.

β)αποδεδειγμένης νοσηλείας σε νοσοκομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης.

γ)Αιτήσεις εκπ/κών που δεν έχουν οριστικοποιηθεί δεν γίνονται δεκτές. Εξαιρούνται και γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των εκπ/κών οι οποίοι λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν μπόρεσαν να οριστικοποιήσουν την αίτηση και απέστειλαν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων αίτημα μέσω του συστήματος μεταθέσεων είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Δ/νσεις οργανικής τους ή στην Κ.Υ του Υπουργείου αναφέροντας το συγκεκριμένο πρόβλημα που τους εμπόδισε να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους. Σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν έως και 8-3-2017 αποστέλλονται στα Τμήματα Γ! του Υπουργείου.

δ) Οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ. Για τις αιτήσεις αυτές τονίστηκε ότι άπαντες οι εκπ/κοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση οι ευρισκόμενοι στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλλαν, ή υπέβαλλαν εκπρόθεσμα αίτηση, τοποθετούνται στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Καμία τέτοια αιτιολόγηση-περίπτωση, ούτε καν ένσταση  δεν υπήρξε για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή.

3. Σε επικοινωνία του ΠΥΣΠΕ, αλλά και των αιρετών, με το Υπουργείο, τη νομική υπηρεσία της Π.Ε.Κ. τη ΔΟΕ και τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ, επισημάνθηκε το γεγονός ότι αν γίνονταν αποδεκτές οι εκπρόθεσμες αιτήσεις, με οποιαδήποτε απλή ένσταση προς το ΠΥΣΠΕ, ή το Υπουργείο, ο πίνακας θα κατέπεφτε. Το ίδιο θα συνέβαινε ακόμα και αν γίνονταν οι τοποθετήσεις -και πάλι θα κατέπεφτε όλη η διαδικασία- δημιουργώντας προβλήματα και ευθύνες τόσο σε επίπεδο ΠΥΣΠΕ, όσο και σε ατομικό.

4. Επιπλέον το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και καταγράφει επακριβώς τη χρονική στιγμή υποβολής της εκάστοτε αίτησης, αποδίδοντάς την αύξοντα αριθμό, ενώ για τις εκπρόθεσμες δίνει τον αριθμό 0, γεγονός που μπορεί να ελεγχθεί από την αντίστοιχη στήλη του πίνακα και δεν επιδέχεται παρέμβαση από κανέναν μετά το πέρας της προθεσμίας. Επισημαίνεται δε ότι πίνακες που θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν εκπρόθεσμες αιτήσεις ως εμπρόθεσμες, χωρίς την αιτιολόγηση που αναφέρεται παραπάνω δεν θα μπορούν να πάρουν πρωτόκολλο μέχρι να διορθωθούν.

5. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις έγιναν αποδεκτές μόνο ως προς το μέρος της επικαιροποίησης-οριστικοποίησης των συνολικών μορίων του καθενός. Στη διαδικασία των μεταθέσεων-τοποθετήσεων οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα κριθούν στη δεύτερη φάση, δηλαδή στα εναπομείναντα κενά.

6. Τέλος σε ότι αφορά την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, εκτός από την αρχική προθεσμία (16-2-2017 έως 28-2-2017, δόθηκε επιπλέον παράταση πέντε ημερών, όπως επίσης και χρόνος για έλεγχο των μορίων και υποβολή ενστάσεων. Σύμφωνα με ενημέρωση που μας έγινε από το τη Δ/ΝΣΗ, στάλθηκαν ενημερωτικά emails και εγκύκλιοι  (για όλα αυτά υπάρχουν ψηφιακά αποδεικτικά):

• από την Α/θμια στην Β/θμια

• σε κάθε σχολική μονάδα του νομού

• προσωπικά στους νεοδιόριστους 

• κοινοποιήθηκε στο εξωτερικό σε όσους έληγε η απόσπασή τους

• ήταν αναρτημένο το θέμα στην ιστοσελίδα της Δ/νσης

• μέσω εγκυκλίου

 

     Θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός της μη έγκαιρης κατάθεσης αιτήσεων και να παρακαλέσουμε όλους τους συναδέλφους να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, να ρωτάνε τους αιρετούς, αλλά και το Σύλλογο για οτιδήποτε νομίζουν, καθώς επίσης και να επιζητούν να ενημερώνονται από τους δ/ντές και προϊσταμένους των σχολικών μονάδων για όλα τα θέματα και για κάθε εγκύκλιο που αποστέλλεται.

Σας καλώ τη Δευτέρα 3 Απριλίου στην Έκτακτη Γ. Συνέλευση στο 16ο Δημοτικό Σχολείο στις 6.30, και την Τετάρτη 5 Απριλίου στη συγκέντρωση στην Αγορά στις 12.00.Η σιωπή και η απραξία συνάδελφοι μεταφράζεται ως υποταγή και συναίνεση. Η αδιοριστία είναι πληγή για όλο τον κλάδο και όχι  πρόβλημα των αναπληρωτών.Με τη συμμετοχή μας στις συλλογικές διαδικασίες και τις κινητοποιήσεις δίνουμε δύναμη στο εκπαιδευτικό κίνημα. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΝΤΙΝΑ  6932247355

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 
Τηλ. / Fax 2821046468
 
 
Μπουνιαλή 13-19 Εμπορικό κέντρο "Ερμής" Χανιά
T.K. 73134
AIzaSyADx8rnHUkLUWibRmWx-ISISFPAh0GlxnA